Beleidsplan Stichting Climate Intelligence (Clintel)

Climate Intelligence Foundation (Clintel) is een onafhankelijke stichting die zo objectief mogelijk bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. Clintel is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Belangrijkste doelstelling van Clintel is het genereren van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid dat hierop betrekking heeft.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van milieu- en klimaatonderzoek en -debat, alsmede het beschermen van milieu en klimaat en het bevorderen van rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid van en voor overheden, ondernemingen en burgers gebaseerd op de beste beschikbare wetenschap, inbegrepen het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de belangen en rechten die daarmee samenhangen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. helder en transparant te communiceren naar het brede publiek wat er aan feiten beschikbaar is over klimaatverandering en klimaatbeleid en ook waar feiten overgaan in veronderstellingen, aannames en inschattingen;
  2. een publiek debat te stimuleren en te voeren over klimaatverandering en klimaatbeleid;
  3. onderzoeksjournalistiek werk over klimaatverandering en klimaatbeleid te financieren;
  4. te fungeren als internationale ontmoetingsplaats voor wetenschappers met verschillende visies over klimaatverandering en klimaatbeleid;
  5. het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klimaatverandering en klimaatbeleid dan wel het financieren hiervan;
  6. het bevorderen van de belangen van alle huidige en toekomstige ingezetenen van Nederland (en, voor zover daarmee niet strijdig, de belangen van de huidige en toekomstige ingezetenen van andere landen) ter zake van rationeel, redelijk en gebalanceerd klimaatbeleid van en voor overheden, ondernemingen en ingezetenen;
  7. plannen en voorstellen uitwerken en verspreiden voor klimaatbeleid gebaseerd op de best beschikbare wetenschap;
  8. het voeren van juridische procedures teneinde belangen en rechten ter zake van milieu en klimaat, alsmede de bescherming daarvan, te vertegenwoordigen, behartigen, verdedigen en in rechte erkend te krijgen c.q. te handhaven en af te dwingen; en
  9. het ondernemen van andere activiteiten die dienstig zijn aan de doeleinden, zoals (i) het verspreiden van kennis en communiceren via de sociale en publieke media, (ii) het participeren in het maatschappelijke en politieke debat ter zake van klimaatverandering en klimaatbeleid, (iii) het participeren in de voorbereiding van klimaatbeleid door overheden, ondernemingen en andere organisaties, en (iv) het deelnemen aan alle andere besluitvormingsprocedures en andere procedures en processen, van welke aard dan ook, ter zake van klimaatverandering en klimaatbeleid.

De Stichting bevordert het algemeen belang, heeft een ideëel doel en is een algemeen nut beogende instelling. Zij heeft geen winstoogmerk.

De Stichting kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, wier belangen zij ingevolge haar statuten behartigt. De Stichting draagt er zorg voor dat deze belangen voldoende zijn gewaarborgd, zoals verder uitgewerkt in artikel 11a van de Statuten.

De bepalingen van deze Statuten die zien op het instellen van rechtsvorderingen, zijn slechts van toepassing op het instellen van rechtsvorderingen in Nederland. Indien de Stichting een rechtsvordering in het buitenland instelt, volgt zij de eisen en regels die aldaar van toepassing zijn.