Stichting Climate Intelligence (Clintel) is opgericht in 2019 en is gevestigd in Amsterdam. Conform de statuten heeft de stichting de volgende doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van milieu- en klimaatonderzoek en -debat, alsmede het beschermen van milieu en klimaat en het bevorderen van rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid van en voor overheden, ondernemingen en burgers gebaseerd op de beste beschikbare wetenschap, inbegrepen het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de belangen en rechten die daarmee samenhangen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De dagelijkse leiding van Clintel is in handen van de oprichters prof.dr.ir. A.J. (Guus) Berkhout en drs. Marcel Crok. Berkhout is emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft en heeft honderden wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij is tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Marcel Crok studeerde fysische chemie in Leiden en werkt sindsdien als wetenschapsjournalist. Hij won in 2005 de Glazen Griffioen voor een lang artikel over de zogenoemde hockeystickgrafiek. Sindsdien houdt hij zich fulltime bezig met het thema klimaatverandering. Hij publiceerde hierover het boek De Staat van het Klimaat. Meer over Berkhout en Crok kunt u vinden op hun persoonlijke websites.

Organisatie
Clintel beschikt over een Raad van Toezicht die uit één persoon bestaat, te weten dr. C. (Kees) le Pair. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Hij/zij staat het bestuur met raad terzijde.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en is belast met het besturen van de stichting. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden, te weten prof.ir. Karel F. Wakker (voorzitter), drs. Martine Korpel (secretaris) en drs. Frank Slisser (penningmeester).

Bezoldiging
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. Op dit moment ontvangen noch het lid van de Raad van Toezicht noch de leden van het bestuur een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Statuten
De statuten van de stichting zijn hier te downloaden. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel vindt u hier.

Een korte beschrijving over de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht vindt u hieronder.

Dr. C. le Pair (1936), natuurkundige, was na enkele jaren universitair onderzoek in Nederland, Libanon en de US, gedurende twaalf jaar beoordelaar van natuurkundig- (bij FOM) en achttien jaar van technologisch onderzoek (bij STW). Hij ontving voor dit werk onderscheidingen van respectievelijk de KNAW en de TU Delft.

Na zijn pensioen verdiepte hij zich in de energievoorziening, een onderwerp, waarvoor hij als lid van de Energieraad al een aantal jaren de Nederlandse regering als adviseur had gediend. Hij stuitte daarbij op wat hij merkwaardige opvattingen vond over CO­2 als veroorzaker van klimaatverandering. Die denkbeelden verstoren volgens Le Pair een adequate energievoorziening voor de mensheid. Als gevolg zullen armoede, honger en kou het levenseinde brengen aan miljarden mensen. Een verslag van zijn eigen onderzoek over klimaat en energie is te vinden op zijn webstek: http://www.clepair.net/#Wind

Koningin Beatrix onderscheidde hem vanwege zijn verdiensten als keurmeester van onderzoek met de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prof.ir. Karel F. Wakker (1944) studeerde vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Na zijn afstuderen bleef hij werkzaam bij deze universiteit en specialiseerde hij zich in het gebruik van satellieten voor geodetisch, geofysisch en oceanografisch onderzoek. In de periode 1980 tot 2000 fungeerde hij als ‘principal investigator’ in zeven ESA en NASA satellietmissies. Zijn onderzoeksgroep participeerde in een groot aantal contractstudies voor NASA, ESA en de Europese industrie.

In 1985 werd hij benoemd tot hoogleraar Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Van 1993 tot 1997 en van 1998 tot 2002 was hij Rector Magnificus van deze universiteit. Van 1997 tot 2003 was hij wetenschappelijk directeur van het Delft Institute for Earth-Oriented Space Research. Per januari 2002 werd hij benoemd tot hoogleraar Astrodynamics & Geodynamics aan de TU Delft. In oktober 2003 werd hij benoemd tot algemeen directeur van SRON Netherlands Institute for Space Research (SRON) van NWO. Gedurende zijn loopbaan heeft hij vele adviserende functies bij overheidsinstanties en de ruimtevaartindustrie gehad, en vele bestuurlijke functies bekleed. In 2002 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Drs. Martine Korpel is eerstegraads docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs op een categoraal gymnasium in het midden van het land. Naast de ontwikkeling van de aardrijkskunde lessen voor alle leerjaren besteedt zij vooral tijd aan de individuele leerlingbegeleiding en aan de ondersteuning van collega’s als coördinator basisondersteuning en als studiecoach.

Martine is sociaal geograaf, afgestudeerd in de geografie voor educatie, met al tijdens de studie een grote belangstelling voor de fysische geografie en het onderwijs. Vandaar ook dat zij op latere leeftijd nog een universitaire onderwijs master tot eerstegraads docent heeft gevolgd en vervolgens de overstap naar het voortgezet onderwijs heeft gemaakt.

Vóór die overstap was Martine jaren werkzaam als universitair beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs en onderzoek bij een universiteit in het midden van het land.

De klimaatkwestie en de rol die het onderwijs hierin speelt door de “juiste” visie als enige waarheid te leren aan de jeugd is iets dat Martine vanaf de eerste lesvoorbereidingen heeft verbaasd. Veel lesmethodes verliezen de nuance steeds meer uit het oog en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Vandaar Martines betrokkenheid bij Clintel.

Drs. Frank Slisser is afgestudeerd als informaticus en econoom aan de UvA en combineert het ontwikkelen en geven van onderwijs aan diverse universiteiten en hogescholen met advies- en onderzoekswerk en innovatieve projecten. Zijn belangrijkste specialisatie zijn marketing, digital business, ondernemen en innoveren en data science.

Hoewel hij geen klimaatspecialist is, vindt hij het wel belangrijk dat er dwarse denkers zijn die kritisch kijken naar de stand van de klimaatwetenschap en het klimaatbeleid. Clintel is een kritische waakhond op klimaatgebied en vervult daarmee een belangrijke rol om uiteindelijk tot een goed klimaatbeleid te komen.

Aan deze belangrijke missie draagt hij graag een steentje bij.

studeerde economie en informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt als docent marketing aan zowel de Universiteit van Amsterdam als bij de Hogeschool van Amsterdam.