Het financieel beleid van Clintel is erop gericht jaarlijks een sluitende exploitatie te realiseren en daarbij te opereren vanuit een gezonde financiële positie. Dit draagt bij aan onze continuïteit en biedt daarnaast mogelijkheden om te investeren in de verdere ontwikkeling van de stichting.

Los van de (financiële) omvang van de stichting is het bestuur van mening dat te allen tijde een deugdelijk en betrouwbaar financieel beheer dient te worden gewaarborgd. Financiers en donateurs hebben er recht op dat ter beschikking gestelde gelden aan de stichting op een rechtmatige en verantwoorde wijze aan de doelstelingen van Clintel worden besteed.

Hoewel niet verplicht heeft de stichting CLINTEL besloten het financieel verslag (waarin opgenomen de jaarstukken) op te stellen conform Titel 9, Boek 2 BW en in het bijzonder de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties. Het betreft hier richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. De Richtlijn 650 beoogt inzicht te verschaffen in de verwerving van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor de fondsen zijn geworven.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht
Aangezien de Raad van Toezicht pas in de loop van 2022 werd ingesteld, kan de Raad geen verslag uitbrengen over 2022. De Raad van Toezicht zal in 2023 verslag uitbrengen over het jaar 2022.