Overgenomen van OpinieZ

Met een nieuwe koers naar een hoopvolle toekomst

In het eerste deel van dit tweeluik werd betoogd dat er geen klimaatcrisis is en politici, klimaatonderzoekers en journalisten moeten stoppen met angst zaaien onder de bevolking en met het citeren van ondeugdelijke klimaatmodellen. In dit tweede deel pleiten emeritus hoogleraren Guus Berkhout en Kees de Lange ervoor om gezamenlijk te gaan werken aan de kansen die klimaatverandering biedt. Dit betekent een totaal andere aanpak van het klimaatbeleid én van de energietransitie.

Het wordt tijd dat wij niet meer accepteren dat steeds meer ongekozen internationale organisaties ons dwingen hoe het leven in eigen land in te richten. En vooral, het wordt hoog tijd dat wij de angstverhalen en de dwangmaatregelen van die organisaties met wortel en tak gaan uitroeien. Dat kan alleen met een sterke nationale democratie! Een nieuw kabinet moet met durf en kennis van zaken een nieuwe koers gaan varen. Met als resultaat welvaart voor iedereen. Zo’n nieuwe koers begint bij een zinvol klimaatbeleid.

Weg met klimaatangst

Genoeg over al die kwalijke paniekverhalen en al die onzinnige net-zero miljarden. We gaan het nu hebben over het positieve toekomstperspectief. De grafiek rechts in illustratie 4 werd in 2020 gepubliceerd door de bekende Deense milieueconoom Bjørn Lomborg. Die laat – zonder ingewikkelde modellen – in één oogopslag zien waarom de paniekverhalen over klimaat misplaatst zijn. Het blijkt namelijk dat investeren in adaptatiemaatregelen buitengewoon lonend is!

Let wel, landen als Nederland zijn met betrouwbare en betaalbare energie aanzienlijk welvarender geworden in de afgelopen eeuw. Met die welvaart kon technologische vooruitgang worden gefinancierd. En die technologie kon worden gebruikt om klimaatslachtoffers te voorkomen. Mitigatietechnologie heeft nog nooit een leven gered, maar toepassing van adaptatietechnologie verricht wonderen!

De meeste weersextremen zien we nu dagen, soms weken, van tevoren aankomen zodat er maatregelen genomen kunnen worden. In welvarende landen worden dijken versterkt en zijn huizen veel beter bestand tegen orkanen en ook steeds vaker tegen aardbevingen. In bossen worden brede brandgangen gemaakt om ervoor te zorgen dat bosbranden lokaal blijven, nieuwe watermanagement-technieken worden ontwikkeld om te veel regenwater te verzamelen in overloopgebieden om later weer gebruikt te worden in droge tijden, enz.

Net zero-beleid levert niets op

De grafiek links in illustratie 4 laat zien, dat al die duizenden miljarden voor net zero-beleid decennialang niets en dan ook niets hebben opgeleverd! Waarom er dan mee doorgaan? Kennelijk trekt het klimaat zich helemaal niets van het menselijke mitigatiebeleid aan. Terwijl de grafiek rechts in illustratie 4 juist aangeeft dat investeringen in adaptatie spectaculaire resultaten laten zien. Daarom is het armer maken van een bevolking door zinloos klimaatbeleid en onbetaalbare energieprijzen dom en immoreel.

Waarom zien we de vergelijking in illustratie 4 vrijwel nooit in de media? Waarom wordt deze informatie niet getoond door het KNMI of het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? Ook het IPCC zwijgt hierover in alle talen! Maar de bevolking snakt naar die informatie. Voor verdere gegevens over dit belangrijke onderwerp: zie ook Thorough analysis by Clintel shows serious errors in latest IPCC report – Clintel.

Dwaze westerse illusie

Er wordt in Nederland heel wat af vergaderd en heel wat beleid gemaakt over het aardse klimaat door groene alfa’s die weinig inhoudelijke kennis hebben. Mede daardoor loopt Nederland voorop in de moralistische stoet (‘kijk ons eens braaf zijn’) bij het nemen van moralistische klimaatmaatregelen, maar de bevolking lijdt eronder. Landen als China en India kijken met opperste verbazing hoe Nederland zijn hoogwaardige industrie het land uit jaagt.

De niet-westerse wereld, en dat is de grote meerderheid van de wereldbevolking, heeft hele andere zaken aan het hoofd dan een vermeende klimaatcrisis. Ze zien helemaal niets in een welvaart-vernietigende net zero-politiek. Daar beseft men dat hun groeiende bevolking slechts een toekomst geboden kan worden door de grootschalige inzet van fossiele brandstoffen, gevolgd door de geleidelijke overgang naar het grootschalige gebruik van moderne kernenergie. Landen als China en India beschouwen het net zero-beleid als een dwaze westerse illusie die hen goed uitkomt. We zien dan ook dat het Westen economisch verzwakt en de geopolitieke verhoudingen laat kantelen ten voordele van opkomende economische grootmachten, zoals India en China. Nederland is hard bezig zichzelf irrelevant te maken.

CO₂-uitstoot Nederland

Hoeveel CO₂ stoot Nederland eigenlijk uit? De feiten: Nederland is verantwoordelijk voor 0,47% van de wereldwijde CO₂- uitstoot. Als we het IPCC volgen en geloven dat er een simpel lineair verband zou bestaan tussen CO₂-uitstoot en opwarming, dan is de bijdrage van Nederland aan opwarming van de planeet dus 0,47 %. Als we de alarmistische klimaatmodellen volgen – menselijke CO₂ is de hoofdoorzaak van de opwarming – dan is de Nederlandse CO₂-bijdrage verantwoordelijk voor een jaarlijkse opwarming van ca. 0,0001 °C! Zelfs met het meest zwarte scenario is onze bijdrage zo klein, dat die niet te meten is! Dus, de Nederlandse burger wordt gedwongen honderden miljarden euro’s uit te geven om ervoor te zorgen dat de wereldtemperatuur jaarlijks met een onmeetbare kleine hoeveelheid minder wordt. Kijkend naar de grote tekorten in onder meer de zorg en het onderwijs, is dit klimaatbeleid dan geen wandaad tegen de burgers van ons land?

Gevolgen van net zero-klimaatbeleid

Omdat de hoofdoorzaak van klimaatopwarming wordt toegeschreven aan CO₂ en toename van CO₂ in de atmosfeer wordt toegeschreven aan het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas), zijn de net zero-maatregelen gericht op het uitbannen van fossiele brandstoffen. Wist u dat die maatregelen hun oorsprong kennen in het Akkoord van Parijs? Daar zaten politici en ambtenaren bij elkaar die geen clue hadden van het aardse klimaatsysteem (er was geen serieuze wetenschapper te bekennen). Er is daar een hoop onzin verkondigd.

Dat weerhield ze er echter niet van om met elkaar vast te stellen dat de gemiddelde mondiale opwarming niet boven de rampgrens van 1,5 °C mocht uitkomen! Sindsdien is het Akkoord van Parijs heilig. Als we het hebben over klimaatbeleid, dan hebben we het over ‘het voldoen aan Parijs’. De inhoud is dus totaal uit het klimaatdebat verdwenen! Illustratie 6 laat zien dat het gemiddelde jaarlijkse temperatuurverschil tussen Singapore en Oslo ca. 22 °C bedraagt. Ondanks dat Singapore 22 °C warmer is dan Oslo, zijn beide steden zeer welvarend. Wat stelt die 1,5 °C rampgrens van Parijs dan voor?

Energiecrisis

Van een klimaatcrisis is dus geen sprake en dat die crisis veroorzaakt zou worden door Nederland klopt al evenmin. Maar er is wel degelijk sprake van een energiecrisis van eigen maaksel. Een historisch feit is dat vrijwel alle vooruitgang die de mensheid de laatste honderden jaren heeft geboekt, te danken is aan de vooruitgang in de wetenschappen en het beschikbaar komen van voldoende betrouwbare, betaalbare en veilige fossiele energiebronnen. Die bronnen kunnen energie leveren op elk moment dat daar vraag naar is. Moderne fossiele energiecentrales leveren vraag-gestuurde energie en zijn een technisch-wetenschappelijk hoogstandje. Ze worden ook steeds schoner!

Het is voor ieders toekomst van het grootste belang dat in de energiebehoefte van de wereldbevolking adequaat voorzien kan worden. Dat is geen sinecure, met een wereldbevolking die blijft groeien en met een energiebehoefte per hoofd van de bevolking die voortdurend toeneemt. Kijk in dit verband naar de sterk groeiende datacenters, die gigantisch veel energie nodig hebben. Serieuze prognoses van de wereldenergiebehoefte in 2050 laten zien, dat gerekend moet worden op een toename van zo’n 25%. Hoe gaan we daarin voorzien? Door te streven naar het zo snel mogelijk afbouwen van fossiel? Wist u dat al jarenlang 80% van de energie geleverd wordt door fossiele brandstoffen en dat de bijdrage van alternatieve energiebronnen blijft steken rond de 20%?

Biomassa, wind en zon

De alternatieve mogelijkheden die al jaren aangedragen worden voor fossiele brandstoffen zijn biomassa, wind en zon. Zelfs klimaatalarmisten beginnen door te krijgen dat het massaal kappen van onze bossen, om die vervolgens te verstoken in biomassacentrales, een grote dwaasheid is. We weten het, wind en zon leveren alleen elektriciteit op als de wind niet te hard of niet te zacht waait en als de zon schijnt. Omdat we grote hoeveelheden elektriciteit niet praktisch kunnen opslaan, zijn zon en wind slechts niche oplossingen. Ondanks alle alarmsignalen blijft de politiek op grote schaal bossen kappen en ons massaal het stroomnet opsturen. Zonder koerswijziging zijn we op weg naar een energiecrisis, waarin black-outs regelmatig gaan voorkomen.

Kernenergie

Is er dan helemaal geen oplossing? Het cynische van de situatie is, dat die wel degelijk bestaat. Het sleutelwoord is kernenergie. Kernenergie is beschikbaar, betrouwbaar, veilig en betaalbaar, en heeft voor iedereen die een CO₂-fobie heeft het voordeel vrijwel geen broeikasgassen uit te stoten. Ook betaalbaar afvalstoffen recyclen ligt in het verschiet. Kernenergie lijkt dus typisch de oplossing waarin alarmisten en realisten elkaar snel zouden kunnen vinden.
Wat moet het nieuwe kabinet nu gaan doen?

Ander klimaatbeleid

We sluiten af met een aantal richtlijnen over hoe een klimaatbeleid er in het nieuwe kabinet moet uitzien.

  1. Niet onvolwassen computermodellen, maar betrouwbare feiten moeten de basis zijn van het nieuwe klimaatbeleid.
  2. Feiten laten zien dat er helemaal geen klimaatcrisis is, dat CO₂ niet de thermostaatknop is waarmee de mens het klimaat op een gewenste stand kan instellen, dat het peperdure mitigatiebeleid voor geen meter helpt en dat het adaptatiebeleid een groot succes is.
  3. CO₂ is geen kwaadaardig gas en CO₂-emissie is ook geen milieuvervuiling. Integendeel, CO₂ is de levensmolecuul van planeet aarde. Meer CO₂ in de atmosfeer geeft slechts een bescheiden opwarming, maar het zorgt er wél voor dat de aarde groener wordt en dat de landbouw aanzienlijk meer produceert. Met meer CO₂ moeten we dus heel blij zijn.
  4. Klimaatverandering en milieuvervuiling moeten niet op één hoop worden gegooid. Behalve dat het inhoudelijk onjuist is, maakt dat klimaatbeleid onnodig complex. Klimaatverandering vereist adaptatietechnologie en milieuvervuiling vereist schone productietechnologie. Daarom is het armer maken van een bevolking door zinloos klimaatbeleid en onbetaalbare energieprijzen naïef en immoreel. Alleen een welvarende natie kan investeren in klimaatadaptatie en schoner produceren!

Energietransitie

De bovenstaande nieuwe koers in het klimaatbeleid leidt automatisch tot een totaal andere energietransitie. Demonstranten, die abrupt willen stoppen met fossiele brandstoffen, laten blijken dat ze geen idee hebben waar het over gaat. Bij abrupt stoppen stort de gehele moderne samenleving in.
Een transitie is, zoals het woord zegt, een geleidelijke overgang. De energie van de toekomst is overduidelijk kernenergie, voor Nederland bestaande uit een verzameling van goed gepositioneerde kleine kerncentrales. De praktijk laat onmiskenbaar zien dat aanbod gestuurde wind- en zonne-energie slechts een niche rol kunnen spelen in ons toekomstige energiesysteem. Het nieuwe kabinet moet er snel mee aan de slag.

Tot besluit roepen we beide klimaatwerelden, alarmisten en realisten, nogmaals op om elkaar niet te blijven bestrijden, maar om in nauwe samenwerking sneller meer kennis op te bouwen over het gedrag van het aardse klimaat en over de keuze van onze toekomstige energiesystemen.