Minister-president Mark Rutte
Ministerie van Algemene Zaken
Binnenhof 19, 2513 AA Den Haag

Guus Berkhout
office@clintel.org

29 oktober, 2020

Geachte heer Rutte,

Ik wil deze open brief beginnen met onze waardering uit te spreken voor de wijze waarop u onder historisch moeilijke omstandigheden ons land probeert te leiden naar betere tijden. Wij zijn verheugd te vernemen dat u zich wederom beschikbaar stelt als minister-president.

Wat betreft het vigerende Nederlandse klimaatbeleid, wil ik – als president van CLINTEL – u erop attenderen dat uw kabinet zijn klimaatdoelen niet gaat halen en ook nooit zal gaan halen omdat, met alle respect, uw klimaatinstrumenten daarvoor ongeschikt zijn. Onze positieve boodschap is dat als u klimaatbeleid en energietransitie volledig gaat ontkoppelen, u de klimaatdoelen gegarandeerd wèl gaat halen en dat u daarmee ook bereikt dat de economie aanzienlijk zal profiteren in termen van werkgelegenheid en inkomens. Een krimpscenario is volstrekt onnodig. In deze moeilijke tijd snakken burgers naar een positief toekomstperspectief.

Een onbetwistbaar feit is dat de economie en welvaart van een land primair gebaseerd zijn op de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de nationale energievoorziening. Daarom is de eerste eis aan elk transitieplan dat bij realisatie de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van het nieuwe energiesysteem niet achteruit mogen gaan, maar dat juist gestreefd moet worden naar vooruitgang, dus naar een hogere betrouwbaarheid en een betere betaalbaarheid.

Ook zullen de eisen aan nationale energietransities nooit internationaal mogen worden opgedrongen. Immers, elk land heeft zijn eigen mogelijkheden (zoals natuurlijke aanwezigheid van waterkracht), beperkingen (zoals hoge bevolkingsdichtheid) en economische sterkten (zoals unieke nationale specialisaties). Ons land moet dus met een koele blik naar zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden kijken en eigen keuzes maken.

Meneer Rutte, wat de huidige Nederlandse transitieplannen zo verontrustend maakt, is dat de denkbeelden over die transitie gebaseerd zijn op: a) de wetenschappelijke hypothese dat CO2 de dominante factor is in de aardse opwarming, b) het rotsvaste geloof dat als we niets doen het uitloopt op een catastrofe en c) de heilige overtuiging dat een snelle decarbonisatie (met behulp van zon- en windenergie) de enige oplossing is. Deze alles bepalende combinatie van hypothese, geloof en overtuiging wordt ons land opgedrongen en maakt dat we onze hele samenleving in sneltreinvaart op haar kop gaan zetten, energie- en kapitaalintensieve ondernemingen ons land uitjagen en onze weidse kust en polderlandschap aan het verzieken zijn. Bovendien riskeren we dat wat we in 70 jaar aan welvaart en welzijn hebben opgebouwd, we in korte tijd weer zullen afbreken. Dat wilt u toch niet onder uw leiding laten gebeuren?

Er bestaat brede overeenstemming over het feit dat antropogene CO2 een bijdrage levert aan de opwarming van de aarde, maar geen enkele wetenschapper kan aantonen of die bijdrage wel zodanig is dat we ons echt zorgen moeten maken. Wat we wèl goed weten is dat CO2 een onmisbare rol speelt bij het leven op aarde. Wat we ook goed weten is dat wereldwijd de landbouwopbrengsten nog nooit zo hoog zijn geweest, mede door de hogere CO2-concentraties in de atmosfeer. Zijn de voordelen van extra CO2 niet groter dan de mogelijke nadelen van extra opwarming? Ervaringen van de afgelopen decennia laten zien dat er geen sprake is van een klimaatcrisis: geen toename van extremen zoals orkanen, overstromingen en droogte en zelfs een spectaculaire afname van slachtoffers als gevolg van extreem weer.

Steeds meer burgers beginnen zich ook af te vragen wanneer die voorspelde klimaatcrisis zich nu eindelijk eens laat zien? Zijn al die CO2-maatregelen niet disproportioneel? Zou het kunnen dat daardoor het draagvlak voor de klimaatplannen langzaam maar zeker verdwijnt?

Visie CLINTEL
CLINTEL komt met een energievisie, Energia Renovabilis, die twee boodschappen uitdraagt:

  1. Er wordt met harde cijfers aangetoond dat bronnen met een lage energiedichtheid (wind en zon) totaal ongeschikt zijn voor landen zoals Nederland, die een hoog welvaartsniveau en een hoge bevolkingsdichtheid kennen. Wind en zon hebben veel ruimte nodig, de energieopbrengsten zijn laag en de economische/maatschappelijke kosten zijn hoog. Windparken en zonneweiden zullen dus niet een leidende, maar een ondergeschikte rol moeten spelen in de energievoorziening van ons land.
  2. Er wordt een ‘Geen Spijt Energiebeleid’ (GSE-beleid) voorgesteld. In dat beleid worden het klimaatbeleid en de energietransitie volledig ontkoppeld. Dat wordt mogelijk gemaakt door de modernste kernenergiecentrales, die continu hoge opbrengsten in elektriciteit en restwarmte garanderen, geen CO2-emissie kennen en de best gecontroleerde afvalregeling in de wereld hebben.

Het voorgestelde GSE-beleid maakt de hoge Nederlandse ambities in CO2-reductie mogelijk en tegelijkertijd verhoogt het onze welvaart en ons welzijn: de energieproductie vraagt weinig ruimte en is superveilig; de geleverde energie is schoon, betrouwbaar en betaalbaar. Bovendien, met een overvloed aan goedkope elektrische energie uit eigen kerncentrales kunnen we thermodynamisch verantwoord uit bestaande grondstoffen superschone gasmengsels (inclusief waterstof) produceren, daarbij gebruikmakend van onze competitieve (petro-)chemisch industrie, ons perfecte gasleidingnet en de efficiënte HR-ketels bij burgers.

Daarom tot slot meneer Rutte, ons dringende advies aan u is om in het democratische beslissingsprocess wetenschap en politiek strikt gescheiden te houden en het klimaatbeleid over een heel andere boeg te gooien. Met nog meer bio-energiecentrales, zonneweiden en windparken gaat u uw klimaatdoelen zeker niet halen. Door dat toch te proberen raakt onze economie nog meer in het slop en wordt onze leefomgeving nog verder verziekt. Met alle respect, nooit doen dus. Ontkoppel klimaatbeleid en energietransitie door kernenergie een prominente plaats te geven in uw nieuwe aanpak. Daarmee gaat u gegarandeerd een spectaculaire CO2-reductie realiseren en zal onze economie in deze moeilijke tijd een extra impuls ontvangen. Nogmaals, burgers snakken naar zo’n positief perspectief.

Uiteraard ben ik beschikbaar om een en ander nader toe te lichten.

Prof. dr. ir. A.J. (Guus) Berkhout
Emeritus-hoogleraar Geofysica
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
President CLINTEL