Geachte heer Rutte,

Geluk heeft te maken met geloof in de toekomst. Daarom kijken velen van mijn
generatie met warme gevoelens terug naar de jaren ’60, waarin we veel minder
welvaart hadden dan nu, maar waarin we vast geloofden dat alles beter zou
worden. Bedrijfsinvesteringen lagen dan ook op een hoog niveau. Wat een
verschil met nu, waarin onze welvaart weliswaar aanzienlijk hoger is dan toen,
maar waarin het geloof in de toekomst soms ver te zoeken is. De huidige
generatie wordt overladen met inktzwarte verhalen over de toekomst van de
aarde. En ze krijgen al jaren te horen dat er in ons land honderden miljarden
nodig zijn om te proberen catastrofale klimaatrampen te voorkomen. Het is
volgens de klimaatbeweging vijf voor twaalf! Maar is dat wel zo?

Meneer Rutte, ik weet dat u met ons land graag voorop wilt lopen in het nemen
van klimaatmaatregelen. Maar bent u er zich wel van bewust dat u vreselijk
eenzijdig bent voorgelicht? Realiseert u zich dat de werkelijkheid heel anders is
dan het sombere beeld dat u nu al jaren voorgeschoteld krijgt? Weet u wel dat als
we alles gaan uitvoeren wat er in uw kostbare klimaatplannen staat, de wereld
slechts 0,0003 0 C minder opwarmt? Dat getal is niet te meten! En realiseert u zich
ook dat Nederland er veel armer van wordt?
In mijn brief wil ik u graag vijf belangrijke onjuistheden in de argumenten van uw
voorgenomen klimaatbeleid voorleggen.

1. De bewering dat 97% van de klimaatwetenschappers er van overtuigd is dat
opwarming wordt veroorzaakt door de mens, is een gemanipuleerd getal. Dat
is al vele malen overtuigend aangetoond. Bovendien, de geschiedenis van de
wetenschap laat zien dat doorbraken nooit werden bepaald door consensus,
maar door dwarse ideeën van eigenwijze eenlingen. Die ideeën weken altijd
flink af van wat door iedereen als waarheid werd gezien.

2. Klimaatverandering is een razend ingewikkeld proces en de wetenschap is er nog
lang niet uit. Met name over de dominante effecten van wolken en oceanen is nog
weinig bekend. Bovendien, de nieuwste wetenschappelijke resultaten laten zien
dat de invloed van CO 2 op de temperatuur aanzienlijk kleiner is dan eerder
geschat. Dat verklaart waarom tot nu toe de voorspellingen van klimaatmodellen
altijd veel te hoog uitkwamen. De daaraan gekoppelde doemverhalen zijn dus niet
op feiten maar op fictie gebaseerd.

3. Veel argumenten die uitvoering van het klimaatbeleid bepleiten zijn
gebaseerd op het voorzorgprincipe. Maar het is hoog tijd dat in het
het voorzorgprincipe ook wordt toegepast op de voorgenomen
klimaatmaatregelen. Is het medicijn nu niet erger dan de kwaal?

4. Zon en wind kunnen bij lange na niet ons land voorzien van voldoende energie.
Dat is geen zaak van technologie, maar van klimaat. Nederland heeft relatief
weinig zon en wind. Bovendien, ons land is welvarend en gebruikt daardoor veel
energie. We zullen ons land dus propvol moeten gaan zetten met windparken en
zonneweiden. Als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is dat geen prettig
vooruitzicht. Maar het is nog erger. We zullen ook nog een peperduur back-up
systeem operationeel moeten houden om energie te leveren op dagen met weinig
zon en wind. En die zijn er voldoende.

5. De vaak genoemde optie van biomassa verbranden is aanwijsbaar veel slechter
dan het verbranden van steenkool. Waterstof dan? Helaas, waterstof is een
zeldzaam gas in de natuur. Dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is
goedkope groene elektriciteit nodig. Maar die hebben we juist niet. Dus zitten we
hier in een cirkelredenering.

In conclusie, meneer Rutte, de wetenschap weet het nog (lang) niet, de natuurlijke
fenomenen zon + wind zullen in ons land nooit de benodigde hoeveelheid energie op
een betrouwbare en betaalbare manier kunnen leveren, het verbranden van biomassa is
erger dan het verbranden van steenkool en groene waterstof is pas toepasbaar als we
de groene energie hebben om het te maken.

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert.
Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van
gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar
effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar
inkomen dat ze er wel veel armer van worden.

Daarom, tot slot meneer Rutte, mijn dringende advies aan u is om klimaatbeleid over
een heel andere boeg te gooien. Het kan nu nog. Haal milieu- en klimaatbeleid uit
elkaar, stop met de omvangrijke houtkap, temporiseer de energietransitie en geef de
burger juiste informatie over de nationale kosten. De laatste wetenschappelijke stand
van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu
toe niet aan de klimaattafels van ja-knikkers mochten plaatsnemen – een alternatief
voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen
invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op
kan uitoefenen (‘mitigatie’).

Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om
klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe
inzichten?

www.clintel.nl
Prof. dr. ir. A.J. (Guus) Berkhout
Emeritus Hoogleraar Geofysica, TU Delft
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Medeoprichter Climate Intelligence Foundation (CLINTEL)

P.S. In a formal reaction to the book ‘Hundred authors against Einstein (1931)’, Einstein
responded: “Why hundred? If I were wrong, one would have been enough.