© Stichting Clintel / vrijdag 24 februari 2023

Klimaatzaak van de Eeuw:
20 argumenten tegen het vonnis

Gisteren heeft Clintel een lijst met producties (stukken) ingediend bij het Hof in Den Haag in het kader van onze tussenkomst in het Hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie. Op 15 maart volgt een zitting waarin de advocaten van Clintel een half uur spreektijd zullen krijgen. In deze zitting staat de vraag centraal of Clintel en ook de vierde partij, Milieu en Mens (Bezorgde EnergieGebruikers, BEG), toegelaten dienen te worden tot de zaak. Zowel Milieudefensie als Shell maken bezwaar tegen de tussenkomst van Clintel. Clintel voldoet echter aan alle wettelijke voorwaarden voor toelating, anders waren we de zaak nooit begonnen.

De juridische adviseur van Clintel, Lucas Bergkamp, heeft op ons verzoek een lijst opgesteld met 20 inhoudelijke argumenten waarom het vonnis ernstig tekortschiet en derhalve vernietigd dient te worden. Wie dat stuk leest kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er ongelooflijk veel redenen zijn waarom Clintel dient te worden toegelaten maar ook waarom het vonnis van tafel moet.
Dit betekent niet dat Clintel probeert om Shell te helpen zoals soms wordt gesuggereerd. Shell is zelfs tegen de tussenkomst van Clintel. Clintel komt op voor het algemeen belang (waaronder het recht op betaalbare en betrouwbare energie) en is van mening dat het algemeen belang veel meer behelst dan alleen CO2-reductie.

Ledenblad Milieudefensie
Ook bij Milieudefensie zelf zijn er leden die de nadruk op klimaat begint tegen te staan. In het ledenblad (het blad zelf staat helaas niet online) verscheen onlangs een opmerkelijk artikel met een kop die wij zelf bedacht zouden kunnen hebben: Biedt klimaatbeleid wel milieubescherming?
De intro van het artikel, dat geschreven is door redactielid Jan van Gils, luidt als volgt: “De vraag stellen is hem beantwoorden. Nee, klimaatbeleid draagt weinig bij aan het milieu. Mogelijk gaat het zelfs ten koste van het milieu door de vele zeldzame grondstoffen die nodig zijn voor accu’s, windmolens en zonnecellen. Het zeer eenzijdige gesprek over klimaatcrisissen gaat in ieder geval ten koste van de volksgezondheid.”

Het hele artikel is gezien de bron zeer opmerkelijk. Daarom hieronder nog wat alinea’s uit het stuk:

“Voor klimaatbeleid dat uitsluitend gebaseerd is op vermindering van CO2-uitstoot zijn helaas op grond van empirische metingen geen aanwijzingen gevonden.”

“Het is dan ook niet vreemd dat vele onafhankelijke wetenschappers tot de conclusie
komen dat als je verder kijkt dan de IPCC-rapporten de situatie veel minder alarmerend
is dan de krantenkoppen en speeches van politici doen vermoeden. Ja het klimaat is
sinds 1850 warmer geworden, gletsjers korter, de zeespiegel gestegen en de CO2-
concentratie in de atmosfeer is gestegen.
Dat lijkt echter tot minder problemen te leiden dan op dit moment door de media wordt
uitgedragen. De meeste vormen van extreem weer zoals overstromingen en orkanen zijn in dezelfde periode niet toegenomen. Sterfte door extreem weer is zelfs met 95% afgenomen in de afgelopen honderd jaar ondanks de grote bevolkingsgroei.”

“Maar vreemd genoeg hebben internationaal niet alleen de wetenschap, maar ook de milieubeweging en de politiek al hun kaarten op CO2 gezet. Klimaatbescherming werd
belangrijker dan milieubescherming! Zelfs een ander geluid laten horen wordt nauwelijks geaccepteerd.”

Wij zijn uiteraard verheugd dat deze kritische beschouwing op klimaatbeleid in het ledenblad van Milieudefensie verschenen is. Nu blijkt dat Milieudefensie in eigen gelederen bereid is om verschillende visies hierover een podium te bieden, zou Milieudefensie ook open moeten staan voor de tussenkomst van Clintel in de Shell-zaak. Een open brief met die boodschap hebben we vandaag dan ook naar Donald Pols van Milieudefensie gestuurd.

Mede-eisers
Inmiddels staat de teller van het aantal mede-eisers bijna op 3000. Hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen (uit de hele wereld) zich bij Clintel aangesloten hebben.  Een artikel over onze zaak op de grootste (qua bezoekers) klimaatblog ter wereld, WattsUpWithThat?, leverde namelijk ook honderden aanmeldingen uit het buitenland op.

Heb je je nog niet aangesloten bij onze zaak, ga naar onze speciaal daarvoor ingerichte website klimaatzaakvandeeeuw.nl en vul (gratis) het formulier in. Hoe meer mede-eisers, hoe luider onze stem. Uiteraard kunnen we ook een financiële bijdrage zeer goed gebruiken voor deze grote zaak tegen twee zeer goed gefinancierde partijen.

Bij voorbaat hartelijk dank

Guus Berkhout
Marcel Crok, oprichters Clintel

Nuchtere analyse Hessel Voortman over zeespiegelpaniek  

Hessel Voortman heeft een eigen Engineering Consultancy (HVEC) op het gebied van waterbouwkunde en waterveiligheid. Regelmatig plaatst hij de paniekverhalen over het wassende water in perspectief. Ook recent weer in een blog met de titel “Het Water Komt…niet zo snel als gedacht”, naar aanleiding van de herdenking van de Watersnoodramp.

“Het is deze week 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp Zuid-West Nederland trof. Dat werd herdacht met “Het Water Komt” . Vier documentaires van een uur over de Watersnoodramp van 1953.  De eerste drie-en-halve afleveringen waren informatief en soms aangrijpend.” Het laatste  half uur was volgens Voortman echter “stuurloze televisie waarin de aanstaande klimaatramp mij niet kon overtuigen.”

Voortman over die vermeende ramp: “De IPCC-schattingen zijn zeer onnauwkeurig. Het heeft onder meer als gevolg dat er geen relevant onderscheid is tussen de zeespiegel bij het scenario ‘Business-as-usual’ en die bij het scenario ‘Parijs is gehaald’. De betrouwbaarheidsintervallen overlappen te veel om het onderscheid te kunnen maken. Hoe we moeten ontwerpen met deze enorme onzekerheden, vraagt ook nog om uitwerking. Maakt u zich daarover geen zorgen; dat gaat zeker lukken. Het debat tussen de statistische preciezen (die ik zeer waardeer) en de statistische pragmatici (waartoe ik mezelf reken) is op kleine schaal en in goede sfeer al begonnen.”

Geen paniek dus. Lees de volledige beschouwing van Voortman: hier

Koop je (klimaat)kritische boeken bij Clintel

Clintel richt zich sinds enige tijd ook op het uitgeven en vertalen van (klimaat)kritische boeken. Kijk op clintel.nl (onder “publicaties” en “boeken”) naar de mogelijkheden. Als u bij ons een boek bestelt, steunt u daarmee tevens Clintel.

Op dit moment gaat het om drie boeken maar er zullen snel meer uitgaves volgen:

Patrick Moore: Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil

Deze mede-oprichter van Greenpeace plaatst onder meer de huidige klimaatverandering in een historisch en wetenschappelijk perspectief dat duidelijk laat zien dat de sfeer van angst en schuld waarin we nu zitten, volstrekt onnodig is. De enigen die hier belang bij hebben, zijn de mensen die geld verdienen met hun angstcampagnes.

Guus Berkhout: Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet

Professor Berkhout laat vanuit zijn ruime ervaring als hoogleraar, kabinetsadviseur en ondernemer, zien hoe de overheid zich overal mee bemoeit, maar helemaal niets oplost. Berkhout stelt onder meer voor dat nieuwe oplossingen worden uitgevoerd door een zakenkabinet, bestaande uit een collegiaal team van projectministers.

Jules de Waart: Geloof niet alles

Voormalig PvdA-Kamerlid en fysisch geograaf Jules de Waart, vat alle bezwaren die tegen het dominante klimaatverhaal zijn in te brengen, en dat zijn er veel, goed samen zonder daarin door te slaan naar de andere kant. Opmerkelijke kritiek vanuit de linkse politieke vleugel.

Opmerkingen bij uitstekende video Sabine Hossenfelder

Eerder deze maand verscheen op social media een video over het broeikaseffect van Sabine Hossenfelder. Zij is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde in Frankfurt en doet excellent werk met het populariseren van natuurwetenschap op het internet.

Volgens de hoogleraren Guus Berkhout en Kees de Lange bevestigt de uitstekende video van dr. Hossenfelder dat de effecten van toenemende concentraties broeikasgassen zeer gering en zeer verzadigd zijn. Toch wilden zij wat aanvullende opmerkingen plaatsen.

De belangrijkste is deze: “Hossenfelder heeft gelijk als zij stelt dat stikstof noch zuurstof broeikasgassen zijn. Echter, bij meer dan één gelegenheid suggereert zij dat de reden is dat stikstof- en zuurstofmoleculen geen vibraties bij infraroodfrequenties zouden bezitten. Zowel stikstof als zuurstof hebben echter trillings- en rotatiefrequenties die niet veel verschillen van die van de broeikasmoleculen water, kooldioxide, methaan of lachgas. Het belangrijkste verschil is dat de zeer symmetrische homonucleaire diatomaire moleculen stikstof en zuurstof geen elektrisch dipoolmomenten bezitten. Het zijn niet de moleculaire vibraties, maar de veranderende elektrische dipoolmomenten (rovibraties) die ervoor zorgen dat broeikasgassen infrarode straling kunnen absorberen en uitzenden. In feite dragen alle gasfasemoleculen energie over via botsingen die hun rovibrerende beweging verstoren. Broeikasmoleculen zoals waterdamp, kooldioxide, ozon, methaan en lachgas hebben een elektrisch dipoolmoment in tegenstelling tot homonucleaire moleculen. Daarom zijn vibrerende en roterende broeikasgasmoleculen bedreven in het absorberen en uitzenden van infrarode straling, in tegenstelling tot vibrerende en roterende zuurstof- en stikstofmoleculen.”

Lees de kanttekeningen van Guus Berkhout en Kees de Lange bij de video: hier

Roger Pielke jr.: “1,5 Graden is ten dode opgeschreven” 

In een recent artikel van Roger Pielke jr. constateert hij dat de doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden, ten dode is opgeschreven. “In 2023 zien we academische papers met vragen als de volgende: Hoe werd een bijna onmogelijke doelstelling het referentiepunt voor klimaatactie?”

De wetenschap werd hier geleid door de politiek, stelt Pielke: “Vóór het Akkoord van Parijs lag de limiet van 1,5°C buiten het bereik van onderzochte scenario’s. Ze werd als onrealistisch en dus irrelevant beschouwd. Maar de IPCC-gemeenschap (of beter gezegd, een belangrijk deel van die gemeenschap) besloot mee te spelen met de schertsvertoning dat 1,5°C werkelijk een zinvol beleidsdoel was, in plaats van een politieke ambitie.”

“Bijgevolg bevindt de wereld zich vandaag in een lastig parket. De 1,5°C-doelstelling zal niet worden gehaald. De heronderhandeling van het Akkoord van Parijs die het afgelopen decennium werd vermeden, kan niet voor altijd uit de weg worden gegaan.”

Lees de hele beschouwing van Roger Pielke jr. in de Nederlandse vertaling: hier

Guus Berkhout kritisch over windenergie in De Telegraaf

Professor Guus Berkhout, President van Clintel, heeft met zijn kritische opiniestuk over windenergie in De Telegraaf van 8 februari, veel reacties losgemaakt. Berkhout stelde onder meer dat “windenergie meer kapot maakt dan ons lief is”. Met name uit de hoek van personen die actief zijn in de windsector, kwamen vele verongelijkte reacties, constateert Berkhout. “Maar ik was in het Telegraaf-artikel nog heel mild in mijn oordeel over windparken. Als vandaag alle windparken zouden worden stilgezet, dan zou de energievoorziening gewoon doorgaan. Echter, als we vandaag alle kolen- en gascentrales zouden stopzetten, dan zou dat een ramp zijn voor alles en iedereen.”

Lees het artikel naar aanleiding van het opiniestuk van Guus Berkhout:  hier

Waarom Arend Rosman Vriend van Clintel werd

Clintel is volledig aangewezen op donaties van medestanders; wij ontvangen geen enkele subsidie. Ook jouw steun is onmisbaar. Vanaf een bijdrage van 100 euro per jaar ben je Vriend van Clintel. Je kunt dan gratis naar onze events en ontvangt als eerste alle publicaties. Ook ontvang je een uitnodiging voor onze jaarlijkse bijeenkomst voor Vrienden. Begin dit jaar sloot Arend Rosman uit Langerak zich aan:

“Ik ben Vriend geworden omdat Clintel zorgt voor een onafhankelijk en kritisch geluid. In de reguliere media wordt wetenschappelijke informatie stelselmatig onderdrukt. Clintel brengt harde feiten op basis van metingen en waarnemingen. Die vertellen een ander verhaal dan men ons wil doen geloven.

Het is JUIST NU van groot belang dat de keerzijde van het desastreuze, ‘groene’ beleid bekend wordt bij een breed publiek. Met name bij de jeugd. Alsmede de wankele basis waarop dat beleid is gebaseerd. Clintel heeft onze steun ook hard nodig voor de rechtszaken die ze voert in ons belang. Zoals www.klimaatzaakvandeeeuw.nl

Clintel presenteert informatie laagdrempelig, vanuit een breed perspectief en in historische context. Een weloverwogen tegengeluid tegenover het klimaatalarmisme, met de onmisbare uitleg dat natuur en klimaat niet hetzelfde zijn. We kunnen verantwoord met de aarde omgaan zonder, gedreven door klimaatpaniek, onze economie en natuur te verwoesten. Belangrijk werk dat écht onze steun verdient. Dank Clintel!”

Ook Vriend worden? Ga naar www.clintel.nl/vrienden. En wist je dat je met een periodieke schenking méér kunt doneren zonder dit te merken, dankzij belastingvoordeel? www.clintel.nl/periodieke-gift . Neem bij vragen gerust contact op via office@clintel.nl

Clintel is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Clintel opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde Clintel de World Climate Declaration, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatcrisis is”. Die verklaring is nu ondertekend door bijna 1500 wetenschappers en deskundigen.

Clintel is onafhankelijk van overheden omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers en bedrijven over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

Clintel wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en andere zaken rondom Clintel?
Schrijf u dan ook hier in voor de nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van Clintel te worden of een donatie te doen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright © 2023 Stichting Clintel.
U kunt uw reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief sturen naar office@clintel.org